Циклова комісія "Соціально-гуманітарних дисциплін"

Голова циклової комісії – Боднарчук Олег Васильович

Номер телефону: 0978493749

Електронна пошта: dep-shd@kep.nung.edu.ua

Адреса: вул. Вовчинецька, 223, м. Івано-Франківськ, Україна, 76006,ауд. 306.

Блок гуманітарних дисциплін є невід'ємним компонентом сучасної освіти. Важливою ланкою в організації навчально-методичної роботи в коледжі є циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін, яка була створена у 1991 році.

Головною метою роботи циклової комісії є виховання в студентів високих гуманістичних якостей: людської гідності, культури спілкування та цивілізованого співжиття; формування громадянина-патріота, фахівця-інтелігента, особистості, носія ідей відродження національної самобутності.

Для досягнення цієї мети циклова комісія працює в таких напрямах:

 • постійне оновлення робочих програм з усіх навчальних дисциплін, з метою їх відповідності до вимог гуманітарної освіти у вищій школі;

 • навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення викладання дисциплін циклової комісії;

 • здійснення організаційно-методичної, творчо-пошукової та організаційно-виховної роботи.

Профільні завдання циклової комісії:

 • Органічно поєднувати програмні вимоги, сформульовані в документах міжнародних організацій щодо прав і свобод людини з положеннями державних документів, які визначають сутність гуманітарної політики України на сучасному етапі;

 • Забезпечувати перехід від «закритої» моноідеологічної методології викладання навчальних дисциплін до сучасної методології;

 • Втілювати такі основні принципи гуманітарної освіти як фундаментальність, системність, єдність логічного та історичного, національного і загальнолюдського, суспільного та особистісного, теоретичного і практичного, навчального і виховного;

 • Ознайомлювати студента з накопиченим світовим культурним знанням про людське суспільство, місце і соціальне призначення особистості;

 • Впроваджувати принцип плюралізму в наукових підходах і методиках, який спрямований на дискусійний спосіб з‘ясування істини, діалогові форми навчання;

 • Активно впроваджувати стратегію модернізації сучасної освіти: особистісно орієнтований, системний, компетентнісний підходи у навчальному процесі ; інноваційні технології  навчання.

Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін об’єднує вісім викладачів, серед яких: шість викладачів вищої категорії, двоє з яких мають рівень викладачів-методистів, три кандидати  наук, два викладачі першої категорії. 

Викладачі суспільних дисциплін забезпечують викладання таких предметів: «Історія України», «Всесвітня історія», «Філософія», «Основи філософських знань», «Громадянська освіта», «Правознавство», які допомагають сформувати громадянськість, пов’язану із участю у прийнятті суспільних рішень, у врегулюванні конфліктів ненасильницьким шляхом, у функціонуванні і розвитку демократичних інститутів суспільства; повагу до історії, релігії і культури інших націй; вміння застосовувати інформаційні технології, критично ставитися до засобів масової інформації; бажання і готовність постійно навчатися.

Викладацький склад

Боднарчук 6

Боднарчук Олег Васильович

Гoлoва циклової комісії, викладач
Освіта: повна вища, Прикарпатський університет ім. В.Стефаника, 2001 рік
Спеціальність: "Історія"
Кваліфікація: історик, викладач
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Педагогічне звання: кандидат політичних наук
Дисципліни, які викладає: "Історія України", "Всесвітня історія"
У коледжі працює з 2003 року
МІВ

Малик Іван Васильович

Заступник директора з навчальної роботи, викладач
Науковий ступінь: кандидат філософських наук
Освіта: повна вища, Київський державний педагогічний інститут, 1981 рік
Спеціальність: "Історія, суспільствознавство та методика виховної роботи"
Кваліфікація: історик, викладач
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Педагогічне звання: викладач-методист
Дисципліни, які викладає: "Філософія", "Основи філософських знань"
У коледжі працює з 1990 року
IMG 8338

Луцан Олена Миколаївна

Викладач
Освіта: повна вища, Прикарпатський університет ім. В.Стефаника, 1993 рік
Спеціальність: "Історія та методика виховної роботи"
Кваліфікація: історик, викладач
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає: "Історія України", "Всесвітня історія", "Громадянська освіта"
У коледжі працює з 2000 року
Риндич 7

Риндич Роман Ярославович

Методист, викладач
Освіта: повна вища, Прикарпатський університет ім. В.Стефаника, 2001 р.
Спеціальність: "Історія"
Кваліфікація: історик, викладач
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає: "Історія України", "Всесвітня історія"
У коледжі працює з 2002 року
Черковська

Черковська Юлія Євгенівна

Викладач
Освіта: повна вища, Прикарпатський університет ім. В.Стефаника, 2004 р.
Спеціальність: "Викладач філософських і релігієзнавчих дисциплін"
Кваліфікація: викладач філософських і релігієзнавчих дисциплін
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії
Дисципліни, які викладає: "Філософія", "Основи філософських знань". "Громадянська освіта", "Культурологія"
У коледжі працює з 2011 року
Бурачок

Бурачок Василь Михайлович

Викладач
Освіта: повна вища, Ленінградська воєнно-артилерійська академія ім.Калініна, 1982 р.
Спеціальність: "Артилерія (оперативно-тактичні ракети)"
Кваліфікація:
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає: "Захист України"
У коледжі працює з 1993 року
Безымянный1

Горошко Віктор Михайлович

Викладач
Освіта: повна вища, Хмельницьке вище артилерійське командне училище, 1987 р.
Спеціальність: "Інженер з експлуатації ракетно-артилерійського озброєння"
Кваліфікація:
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорі
Дисципліни, які викладає: "Захист України"
У коледжі працює з 2015 року
Barchuk

Барчук Ірина Вікторівна

Юрисконсульт, викладач
Науковий ступінь: Кандидат юридичних наук. Вчене звання: Доцент
Освіта: повна вища, Прикарпатський університет ім. В.Стефаника, 2000 р.
Спеціальність: "Правознавство"
Кваліфікація: юрист
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає: "Основи правознавства"
У коледжі працює з 2020 року

Дисципліни, які забезпечує циклова комісія

Творчо-пошукова робота

Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін здійснює керівництво пошуково-дослідницькою роботою викладачів і студентів. Науково орієнтоване навчання, як перспективний напрям розвитку освіти, переносить акценти із засвоєння знань на їх здобування.

 Організація дослідницької діяльності студентів у процесі професійної підготовки вимагає від них певного рівня сформованих умінь вирішувати неординарні завдання. Пошукова робота передбачає вирішення науково-дослідницьких проблем у ході підготовки дослідницьких проєктів.  

Творчо-пошукова та науково-дослідницька робота студентів є одним із важливих засобів підвищення якості підготовки і професійного виховання здобувачів освіти, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності інноваційні ідеї та проекти.

Викладачі циклової комісії розробляють та впроваджують в освітній процес заходи, спрямовані на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації освітнього процесу, методики викладання дисциплін гуманітарного циклу із застосуванням прогресивних педагогічних технологій. 

 Основними завданнями творчо-пошукової роботи студентів є :

 - оволодіння студентами науковими методами пізнання, поглиблене і творче засвоєння програмного матеріалу; 

- навчання методиці й засобам самостійного вирішення наукових  завдань, стилю й навичкам праці в наукових колективах, ознайомлення з методами організації їх роботи , сприяння успішному вирішенню актуальних наукових завдань.

Організація творчо-пошукової  роботи студентів

 1.  Творчо-пошукова та науково-дослідницька робота студентів є продовженням і поглибленням навчального процесу, вона організовується безпосередньо в цикловій комісії. Керівництво творчо-пошуковою та науково-дослідницькою роботою студентів здійснюють педагогічні працівники коледжу. 

2. Науково-дослідницька робота студентів коледжу проводиться під час навчальних занять та в позаурочний час. 

3. Науково-дослідницька робота студентів, яка включається в навчальний процес, передбачає:

 - виконання завдань практичних  робіт, які містять в собі елементи наукових досліджень; 

-  вивчення теоретичних основ, методики, постановки, організації і виконання наукових історичних досліджень;

 4. Науково-дослідницька робота студентів, що виконується в позаурочний час організовується у таких формах: 

 • Робота в студентських  гуртках.

В коледжі з 2004 року діє гурток «Скриня отчого дому». Спочатку в основу його діяльності було покладено краєзнавчу роботу. Але в процесі розвитку «Скриня отчого дому» стала своєрідним молодіжним центром, який об’єднав творчі групи студентів за іншими напрямками дослідницької роботи у взаємодії з іншими викладачами циклової комісії та у співпраці зі студентським самоврядуванням і колективом художньої самодіяльності.

 • Індивідуальна робота або робота у складі творчих груп при виконанні пошукової роботи.

5. Творчо-пошукова та науково-дослідницька робота студентів включається в загальні плани навчально-виховної  роботи коледжу та у плани циклової комісії. 

6. Студенти вважаються такими, що беруть участь в творчо-пошуковій та науково-дослідницькій роботі, якщо виконують елементи самостійної пошукової роботи в галузі суспільно-гуманітарних дисциплін. 

З метою активізації творчо-пошукової роботи студентів проводяться олімпіади, конкурси проєктів, виставки, конференції. Такі як:

 • «УПА – феномен ХХ століття»;

 • «Станіславів – столиця ЗУНР»;

 • «Запали свічку пам’яті» (захід до вшанування жертв Голодомору);

 • «День Гідності та Свободи»;

 • «Крути: бій за майбутнє»;

 • «Герої не вмирають» (захід пам’яті Героїв Небесної Сотні).

Студенти, які беруть участь у творчо-пошуковій роботі, використовують літературу бібліотеки коледжу; користуються бібліотеками міста, ресурсом Інтернету; здійснюють пошук та аналіз документів, матеріалів для дослідження.

Циклова комісія бере участь у виховній роботі закладу освіти. Викладачі циклової комісії постійно ведуть пошук нетрадиційних форм та методів організації не тільки аудиторної, але й позааудиторної роботи студентів для формування професійної майстерності, виховання громадянської позиції, шанування українських традицій, формування багатогранної та цілеспрямованої особистості студента.

Студенти та викладачі циклової комісії не стоять осторонь подій, які відбуваються в країні. Щорічно відзначаємо початок демократичних акцій від Революції на граніті до Революції гідності, вшановуємо пам’ять героїв Крут, Героїв Небесної Сотні, героїв, які загинули за волю України на східних кордонах, колишніх студентів коледжу, організовуємо зустрічі зі свідками майданів, воїнами АТО, героями УПА, здійснюємо перегляди фільмів.

Студенти разом з викладачами відвідують музеї та  визначні місця Івано-Франківська. Викладачі циклової комісії постійно організовують екскурсійні поїздки зі студентськими групами популярними маршрутами: Івано-Франківськ, Яремче, Львів,  Чернівці, Кам'янець-Подільський, Хотин, Ужгород, Мукачево, замки Львівщини, Кришталеві печери в с. Кривче. 

Творчо-пошукова  робота студентів є важливим чинником при підготовці молодого фахівця. Студент здобуває навички, що знадобляться йому в подальшому житті: самостійність суджень, вміння концентруватися, постійно збагачувати власний запас знань, вміти цілеспрямовано і вдумливо працювати.

©Всі права захищено 2022
Solved with 💜 by mir4ri