Про коледж

ВСП "Фаховий коледж електронних приладів ІФНТУНГ" – це сучасний заклад освіти, в якому створено всі умови для підготовки  фахового молодшого бакалавра, що здатен витримати конкуренцію на ринку праці.

Коледж забезпечує підготовку затребуваних суспільством фахівців з високими академічними, професійними та соціально-особистісними компетентностями.

Залучаються провідні спеціалісти базових ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації до роботи ДКК, випускники коледжу продовжують навчання в університетах зі споріднених спеціальностей за скороченими програмами підготовки.

Структурні підрозділи коледжу функціонують відповідно до положень, які розроблені згідно з чинним законодавством.

Склад, кваліфікація, фахова освіта викладачів та адміністративно-управлінського персоналу відповідає вимогам навчальних планів і штатному розпису.

Коледж у своїй роботі керується чинним законодавством України, наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом ІФНТУНГ, Положенням про ВСП «ФКЕП ІФНТУНГ» та правилами внутрішнього розпорядку, наказами ректора університету.

Зміст навчальних планів та програм, навчально-матеріальна база, якісний склад викладачів, які здійснюють фахову підготовку студентів, забезпечує регіональні потреби сучасної промисловості в фахівцях.

Коледж заснований на державній формі власності та підпорядкований Міністерству освіти і науки України як відокремлений структурний підрозділ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, має право на провадження освітньої діяльності у сфері вищої та фахової перед вищої освіти з підготовки молодшого спеціаліста та фахового молодшого бакалавра зазначених в ліцензіях Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (наказ Міністерства освіти і науки України від 15 травня 2017 року № 93-л “Про переоформлення ліцензій”, наказ Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2019 року № 1015-л “Про ліцензування освітньої діяльності”) для КЕП ІФНТУНГу.

Історія розвитку

Івано-Франківський технікум електронних приладів створено Міністерством електронної промисловості колишньої держави (наказ № 499-ДСМ від 26 серпня 1981 року) як Івано-Франківський вечірній технікум електронних приладів, а в 1988 році наказом цього ж Міністерства №921 від 08 грудня заклад реорганізовано в денний Івано-Франківський технікум електронних приладів для підготовки фахівців середньої ланки: техніків-технологів і електромеханіків.

Коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу створено Постановою Кабінету Міністрів України №526 від 29 травня 1997 року та наказом Міністерства освіти України №218 від 20.06.1997 року на базі Івано-Франківського технікуму електронних приладів, який ліквідовано.

Відповідно до пп.2 п.2 розділу XIV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про фахову передвищу освіту” та ст.31, пп.6 п.2 розділу XV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту”, Статуту Університету і рішень загальних зборів колективу Коледжу електронних приладів ІФНТУНГ від 19.12.2019 р., протокол №2, рішення вченої ради Університету від 28.12.2019р., протокол №12/606, наказу ректора Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу від 02.01.2020р. №03 “Про зміну типу Коледжу електронних приладів ІФНТУНГ” змінено з 01.01.2020 р. тип Коледжу електронних приладів ІФНТУНГ, як закладу вищої освіти І-ІІ рівня акредитації на заклад фахової передвищої освіти Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж електронних приладів ІФНТУНГ» (перейменовано наказом директора № 20-К від 10.02.2021 р.)        

Місія коледжу

Підготовка затребуваних суспільством та ринком праці фахівців, які поєднують високі академічні, профейсійні та соціально-особистісні компетенції; забезпечення розвитку потенціалу та можливостей самореалізації студентів і співробітників в процесі їх спільної освітньої, наукової, інноваційної та організаційної діяльності.

Візія

Створення інноваційного закладу фахової передвищої освіти лідерського типу, конкуретноздатного на вітчизняному освітньому просторі. Створення атмосфери підтримки і розвитку лідерського потенціалу, творчих здібностей і талантів співробітників та студентів через їх участь в органах самоврядування, творчої самореалізації кожного громадянина; виховання покоління людей, здатних ефективно працювати та навчатися протягом життя, оберігати та примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, підготовка студентів до активного громадянства, майбутньої кар’єри, підтримка їх особистісного розвитку.

Цінності закладу

Відкритість

Ми відкриті для нових ідей, змін, ми відкриті для світоглядного та міжкультурного діалогу, вільного обміну інформацією, розширення міжнародної комунікації та співпраці. Ми вільні у тому, аби будувати власне майбутнє, а досягнення поставлених цілей необхідне нам аби бути вільними.

Повага до особистості

Ми цінуємо та поважаємо кожну особистість, сприяємо її гармонійному розвитку, надаємо можливість для самореалізації та саморозвитку. Невід’ємною рисою сучасної людини ми визнаємо толерантність, яка приймає право іншого бути іншим, дотримуючись власних приницпів та переконань.

Креативність

Ми намагаємось дати студенту не лише знання, але й необхнідні компентенції, які дозволять бути йому гнучким, креативним та глобалізованим на сучасному ринку праці. Коледж створює умови для продукування нових ідей, здійснення оригінальних, нестандартних підходів в усіх напрямках діяльності навчального закладу.

Доброчесність

Ми є чесними по відношенню до себе, до місця своєї праці, колег та студентів. Ми прагнемо до істини, вільного та відкритого поширення найкращих практик власної діяльності. Репутація Коледжу та його цінності для нас важливіші за власні інтереси.

Академічна свобода

Ми вільні в обміні інформацією, розвитку власних ідей та визначенні власних дій при усвідомленні високої особистої відповідальності за результати. Коледж сповідує академічну свободу в обранні напрямів, форм і змісту викладання при безумовновному дотриманні педагогічної етики та академічної доброчесності.

Демократизм та колегіальність

Коледж культивує вільне обговорення та ухвалення рішень з принципових питань діяльності Коледжу за участю органів студентського самоврядування.

Національна свідомість

Ми є патріотами своєї держави. Ми спілкуємося та навчаємося українською мовою. Водночас ми глибоко поважаємо і цінуємо мову та культуру інших народів.

©Всі права захищено 2024
Solved with 💜 by mir4ri