Циклова комісія "Природничих дисциплін"

Циклова комісія «Природничих дисциплін» є структурним підрозділом ВСП «Фахового коледжу електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу». У складі комісії працюють викладачі, які мають відповідну повну вищу освіту, серед них: 1 – кандидат хімічних наук; 4 – викладачі вищої категорії (з них 2 – викладачі-методисти); 2 – викладачі ІІ категорії, 1 – спеціаліст.

Циклова комісія розпочала свою роботу з початку заснування навчального закладу у 1989р. ЦК «Природничих дисциплін» – це згуртований колектив викладачів, які працюють над формуванням і вдосконаленням навчально-методичної бази коледжу та забезпечують високоякісну підготовку студентської молоді з навчальних дисциплін.

Метою діяльності циклової комісії є формування у студентів природничо-наукової компетентності шляхом: засвоєння знань про закономірності функціонування живих систем, їх розвиток і взаємозв’язок із довкіллям; розуміння біологічної картини світу; застосування знань з біології та екології, хімії та географії у повсякденному житті; умінні пояснювати явища, робити обґрунтовані висновки про них, усвідомлювати вплив науки і технологій на зміну матеріального, інтелектуального й культурного середовищ; формуванні географічної картини світу на прикладі вивчення систем розселення та просторової організації, економічної діяльності в окремих регіонах і країнах з урахуванням сучасних геополітичних, соціальних, економічних та екологічних аспектів.

Відповідно до Рекомендації Європейського Парламенту та Ради (ЄС) "Про основні компетенції для навчання протягом усього життя" і положень «Концепції Нової української школи» циклова комісія забезпечує формування у студентів 10 ключових компетентностей, а саме:

 • Здатність самостійно виконувати завдання у сфері біології та екології, хімії, географії у процесі навчання, зокрема в нестандартних ситуаціях

 • Основні компетентності у природничих науках і технологіях: наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, формулювати гіпотези, збирати дані, спостерігати, проводити прості експерименти, аналізувати, формулювати висновки.

 • Екологічну грамотність і здорове життя: розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках збалансованого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

 • Уміння вчитися впродовж життя: здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових умінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою освітньо-професійну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

 • Інформаційно-цифрова компетентність: застосування інформаційно-комунікаційних технологій для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією у навчальній діяльності. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

 • Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами: здатність усно і письмово описувати факти, пояснювати явища, формулювати та аргументувати, зрозуміло для слухачів доносити власні погляди на актуальні наукові та суспільні проблеми, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

 • Спілкування іноземними мовами: використовувати іншомовні навчальні джерела для отримання інформації; описувати іноземними мовами, аналізувати та оцінювати роль природних явищ у сучасному світі, доречно використовувати поняття та найуживаніші терміни в усних чи письмових текстах, читати й тлумачити термінологію іноземною мовою.

 • Математична компетентність: застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань та проблем у сферах біології та екології, хімії, географії. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей природних явищ і процесів.

 • Ініціативність і підприємливість: генерувати нові ідеї й ініціативи щодо проектної та винахідницької діяльності, ефективного використання природних ресурсів; уміння раціонально вести себе як споживач; прогнозувати вплив біології, хімії та географії на розвиток технологій, нових напрямів підприємництва; керувати групою (надихати, переконувати й залучати до діяльності, зокрема природоохоронної чи наукової).

 • Соціальна та громадянська компетентності: уміння працювати в команді з метою досягнення спільного результату при проведенні екологічних заходів та здійсненні просвітницької діяльності; відповідальність за ухвалення виважених рішень під час реалізації проектів і дослідницьких завдань; пошанування розмаїття думок і поглядів.

 • Обізнаність та самовираження у сфері культури: усвідомлення причетності до національної та світової культури через вивчення біології й екології; розуміння гармонійної взаємодії людини й природи. Глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

Викладацький склад

Гуринович (2)

Гуринович Ліна Дмитрівна

Голова циклової комісії природничих дисциплін, викладач
Освіта: повна вища, Львівський державний університет імені Івана Франка
Спеціальність: "Географія"
Кваліфікація: географ
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає: "Географія", "Біологія та екологія"
У коледжі працює з 2000 року
Кучірка

Кучірка Марія Михайлівна

Завідувачка відділення "Автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій", викладач
Науковий ступінь: Кандидат хімічних наук
Освіта: повна вища, Белгородський технічний інститут будівельних матеріалів
Спеціальність: "Хімічна технологія в’язких матеріалів"
Кваліфікація: інженер, хімік-технолог
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає: "Хімія", "Прикладна хімія", "Матеріали та компоненти електроніки"
У коледжі працює з 1989 року
Бабечко

Бабечко Оксана Ярославівна

Викладач, заступник головми циклової комісії
Освіта: повна вища, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Спеціальність: "Біологія"
Кваліфікація: біолог, вчитель біології
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст
Дисципліни, які викладає: "Біологія та екологія", "Безпека життєдіяльності"
У коледжі працює з 2019 року
Коротич

Коротич Ілона Ярославівна

Викладач
Освіта: повна вища, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Спеціальність: "Хімія"
Кваліфікація: хімік,, викладач хімії
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст ІІ категорії
Дисципліни, які викладає: "Хімія"
У коледжі працює з 2004 року
Прокіпчин (2)

Прокіпчин Олександра Ярославівна

Викладач
Освіта: повна вища, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Спеціальність: "Хімія"
Кваліфікація: хімік
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає: "Біологія та екологія"
У коледжі працює з 1999 року
Скочинська (2)

Скочинська Роксана Романівна

Викладач
Освіта: повна вища, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Спеціальність: "Хімія". "Автоматизація технологічних процесів"
Кваліфікація: хімік, викладач хімії, інженер-технолог
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає: "Хімія", "Прикладна хімія"
У коледжі працює з 1993 року
Савчук (2)

Савчук Оксана Василівна

Завідувач навчально-виробничою практикою, викладач
Освіта: повна вища, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Спеціальність: "Біологія"
Кваліфікація: біолог
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст ІІ категорії
Дисципліни, які викладає: "Безпека життєдіяльності"
У коледжі працює з 2020 року

Дисципліни, які забезпечує циклова комісія

©Всі права захищено 2022
Solved with 💜 by mir4ri