Відділення «Бізнесу, кібербезпеки та інжинірингу»

Загальна інформація

Завідувач відділення: Камінська Леся Петрівна
Офіс-менеджер відділення: Цапчук Христина
Номер телефону відділення: +38(0342)77-68-34
Електронна пошта: kiuam@kep.nung.edu.ua

Персонал

Камінська Леся Петрівна

Камінська Леся Петрівна

Цапчук Христина

Цапчук Христина

Про відділення

Глобальні економіко-технологічні зрушення, впровадження інноваційних та інформаційних технологій, євроінтеграційні процеси, потреби ринку праці висувають нові вимоги до підготовки фахівців та їхніх компетентностей. 

Сьогодні економічна освіта – це засіб для розвитку економічного мислення, що реалізується у формі економічної поведінки людини. З цього складається економічна культура, яка є підґрунтям для розвитку матеріального добробуту в суспільстві, який реалізується через технічну освіту.

Забезпечення якісної підготовки фахівців для успішної самореалізації в умовах сучасного ринку праці було основною метою створення відділення «Бізнесу, кібербезпеки та інжинірингу»

На відділенні створено дві випускові циклові комісії: «Комп’ютерної інженерії та мехатроніки» і «Управління та адміністрування» – стратегічною метою діяльності яких є формування особистості фахівця – фахового молодшого бакалавра, компетентного відповідно до стандарту фахової передвищої освіти та конкурентоздатного на сучасному ринку праці.

На відділенні «Бізнесу, кібербезпеки та інжинірингу» коледжу працюють викладачі з великим стажем педагогічної роботи та високим науково-теоретичним та практичним рівнем підготовки, зокрема спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії, викладачі-методисти, аспіранти, 3 викладачі мають науковий ступінь кандидата технічних наук, 1–  філософських наук, 1 – політичних наук.

Основним завданням педагогічного колективу є підготовка фахівців, які здатні працювати в умовах сучасної ринкової економіки. Колектив відділення постійно перебуває у творчому пошуку, направленому на вдосконалення навчально процесу з використанням сучасних методів навчання.

Ефективному формуванню практичних вмінь і навичок студентів сприяє проведення виробничих технологічних та переддипломних практик на базі підприємств міста та області з можливістю подальшого працевлаштування. 

Переважна більшість випускників відділення «Бізнесу, кібербезпеки та інжинірингу» продовжують навчання за обраним фахом в університетах та інститутах за денною або заочною формами. Цьому сприяє те, що коледж проводить тісну співпрацю з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу, Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича та ін.

З 2016 року відділення «Бізнесу, кібербезпеки та інжинірингу» здійснює підготовку фахівців за спеціальностями: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 131 «Прикладна механіка» та «123 Комп’ютерна інженерія».

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» забезпечує підготовку фахівців, які за вимогами сучасного ринку праці зможуть аналізувати, планувати та організовувати підприємницьку та торгівельну діяльності, надавати якісні послуги та здійснювати операції на товарних біржах. 

Основні завдання, які зможе вирішувати випускник:

- обирати та використовувати відповідні методи для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур;

- застосовувати знання законодавства та державних стандартів України в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності;

- проводити розрахунки економічної ефективності, вибору та проектування підприємницьких рішень;

- використовувати знання і розуміння обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності;

- застосовувати сучасне програмне забезпечення у сфері підприємницької, торговельної, та біржовій діяльності;

- виявляти та обґрунтовувати пріоритетні напрямки організації та ведення власного бізнесу;

- вивчати, аналізувати та оцінювати наявний на ринку асортимент товарів, перелік послуг, виробників та ступінь забезпечення прав споживачів у їх діяльності.

Наші випускники можуть заснувати власний бізнес і зайняти високооплачувані посади на підприємствах сфери торгівлі, промислових підприємствах, інвестиційних компаніях, брокерських фірмах.

 Практична підготовка за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у закладі освіти здійснюється через навчальну і виробничу технологічну практику. Форми, тривалість і терміни проведення практики визначені навчальним планом і програмою практики. Складовою частиною навчальної практики є освоєння навичок роботи з прикладною програмою 1С: Підприємство.

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» є однією з провідних спеціальностей економічного профілю, яка забезпечує підготовку фахівців, що мають спеціальні знання у сфері фінансів, корпоративного управління, економічних розрахунків, банківської справи, вміння і навички використання сучасних інформаційних технологій та вміють раціонально розпоряджатися коштами, знаходити шляхи зменшення витрат і збільшення прибутку, здійснювати облік і фінансовий контроль, обирати ефективні форми розрахунків та умови платежів і орієнтуватися в оподаткуванні.

Під час навчання студенти отримують навики професійної роботи та компетенції:

- використовувати у практичній діяльності знання з фінансів і кредиту, організації грошово-кредитного регулювання, банківської та біржової справи, організації кредитування, інвестування;

- застосовувати законодавчі та інші нормативно-правові акти України;

- володіти основами організації фінансової діяльності на різних рівнях;

- використовувати в фінансовій, банківській та страховій діяльності необхідні комп’ютерні програмні продукти;

- вести облік та здійснювати оподаткування в фінансовій, банківській та страховій діяльності;

- приймати управлінські рішення та порівнювати отриману інформацію з іншими джерелами;

- застосовувати знання та розуміння фінансового контролю за відносинами підприємства з комерційними банками щодо відкриття рахунків, здійснення їх розрахунково-касового обслуговування, відкриття депозитів і отримання кредитів; 

- проводити страхові операції, визначати страхову суму з урахуванням особливостей конкретного об’єкта, визначати суму страхового відшкодування та страхових збитків, страхування майна та відповідальності підприємств; особистого страхування (пенсійне, медичне, соціальне).

Випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» підготовлені для організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської роботи у сфері державних фінансів, в установах Національного і комерційних банків, на підприємствах і організаціях різних форм власності, в страхових компаніях, інвестиційних компаніях, державних установах (фіскальна служба, пенсійний фонд, державне казначейство).

Ефективному формуванню практичних вмінь і навичок студентів сприяє проведення виробничої практики на базі підприємств з можливістю подальшого працевлаштування.

Бурхливий розвиток інформаційних технологій, постійна поява все новіших і новіших гаджетів і технологій викликають гостру  потребу у висококваліфікованих ІТ-спеціалістах. Не дарма професія програміста входить у топ 20 найпопулярніших професій 2020 року.

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» об’єднує вивчення двох складових будь-яких електронних пристроїв: апаратну (схемотехніка) та програмну (програмне забезпечення). Студенти цієї спеціальностіопановують принципи побудови схем різноманітних електронних пристроїв, починаючи від найпростішої електронної техніки та закінчуючи складними цифровими системами керування виробничими лініями, комп’ютерами, серверами,  освоюють мови програмування та інформаційні технології. Такий широкий спектр надає спеціальності наступні переваги:

 • широкі можливості продовження навчання;

 • якнайкращий вибір вакансій при працевлаштуванні;

 • випускники можуть поєднувати посади схемотехніка та програміста, одержуючи за це високу заробітну платню.

Студенти спеціальності123«Комп’ютерна інженерія»  здобувають знання та навички:

 • створювати системне та прикладне програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж;

 • забезпечувати захист інформації, що обробляється в комп’ютерних системах та мережах з метою реалізації встановленої політики інформаційної безпеки;

 • використовувати засоби і системи автоматизації проектування для розроблення компонентів комп’ютерних систем та мереж, Інтернет додатків, тощо;

 • проєктувати, впроваджувати та обслуговувати комп’ютерні системи та мережі різного виду та призначення;

 • використовувати та впроваджувати нові технології, включаючи технології розумних, мобільних і безпечних обчислень;

 • брати участь в модернізації та реконструкції комп’ютерних систем та мереж, різноманітних вбудованих і розподілених додатків, зокрема з метою підвищення їх ефективності;

 • адмініструвати, використовувати, адаптувати та експлуатувати наявні інформаційні технології та системи.

Студенти вивчають наступні технології та програмне забезпечення:

 • мережеві технології LAN: Ethernet, L2/L3 Switching, VLAN;

 • протоколи маршрутизації: EIGRP, OSPF, RIP;

 • операційні системи: Windows Server, GNU/Linux;

 • мови програмування та веб-технології: С, С++,Java,Assembler, PHP, SQL, JavaScript, HTML, CSS;

 • системи керування базами даних: MS Access, MySQL, MSSQLServer;

 • офісне та спеціалізоване прикладне програмне забезпечення.

Наші студенти активно  відвідують форуми і конференції та ефективно переймають практичний досвід від таких провідних ІТ-компаній: Softserve, Eleks, Aiesec, ITRally.

Випускники можуть працевлаштовуватись у IT-компаніях Івано-Франківська, України та Європейського Союзу, обчислювальних центрах, на підприємствах, організаціях, установах та закладах будь-якої сфери діяльності.

Для підвищення рівня практичної підготовки наших студентів  та врахування потреб ринку, навчальний заклад співпрацює з багатьма підприємствами: ІТ-Експерт, SoftServe, SoftJorn, ТОВ ТРК "Діскавері", ТОВ "ПаданаКемікалКомпаундс", ТОВ "Інтелком", ТОВ "МІКРОЛ", 4ipNet.

Спеціальність 131 «Прикладна механіка» – одні з провідних у машинобудівній галузі України. Перспективи розвитку машинобудування пов’язані з впровадженням у виробництво інформаційних технологій і комп’ютерних систем.

Підготовка фахівця зі спеціальності передбачає формування особистих компетенцій та навичок і умінь в галузі машинобудування,а саме:

 • розроблення конструкторської та проєктної документації;

 • опануваннятехнологій механічної оброки;

 • освоєнняроботи на верстатах з числовим програмним керуванням;

 • робота з машинами та  механізмами промислових робототехнічних комплексів;

 • застосування отриманих знань у виробництві на основі використання комп’ютерних систем автоматизованого проєктування CAD з програмним забезпеченням SolidWork, AutoCAD, Кощо;

 • моделювання технологічних процесів механічної обробки за допомогою комп’ютеризованої системи виробництва (CAM) CAMWork;

 • програмування на платформі Arduino.

Сфера професійної діяльності майбутніх випускників охоплює всі галузі, які націлені на створення конкурентоздатної продукції машинобудування через застосування сучасних методів і засобів проєктування, фізичного та комп’ютерного моделювання. Студенти спеціальності мають можливість проходити виробничі практики на наступних підприємствах: ПрАТ "Промприлад", ДП ВО "Карпати", ТОВ «Інтелком», ТОВ "МІКРОЛ", ТОВ "Ленів", БІЛіКА, ПП "Інструмент", ТОВ "Фотонік", ТОВ СВІЧА  (м. Коломия).

Випускники спеціальності 131 «Прикладна механіка» можуть працевлаштовуватися на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні) власності у сфері виробництва, проєктування, конструювання, обслуговування та експлуатації сучасних машин з інтелектуальним керуванням їх функціональними.

Отже, ВСП  «Фаховий коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу»  пропонує вибір як технічних так і економічних спеціальностей, які дають  старт у професійному становленні майбутнього фахівця. 

Структура відділення

076 "Підприємництво та торгівля"
ГрупаКерівник академічної групиСтароста групи
ПТ-23-01Силкіна Галина Анатоліївна Крицкалюк Дмитро Андрійович
ПТ-22-01 Колісник Леся Ярославівна Федорович Ольга Ігорівна
ПТ-21-01 Кобрин Оксана ТарасівнаРоманюк Ангеліна Євгенівна
072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок"
ГрупаКерівник академічної групиСтароста групи
ФБ-23-01 Силкіна Галина Анатоліївна Масловата Софія Вікторівна
ФБ-22-01 Колісник Леся Ярославівна Дидяк Вікторія Ігорівна
ФБ-21-01 Кобрин Оксана Тарасівна Цапчук Христина Іванівна
125 "Кібербезпека та захист інформації"
ГрупаКерівник академічної групиСтароста групи
КБ-23-01Шкутова Ірина ІванівнаПотапов Олександр Юрійович
131 «Прикладна механіка»
ГрупаКерівник академічної групиСтароста групи
ПМ-23-01 Прокопенко Денис ПетровичШкелебей Роман Іванович
ПМ-22-01 Кошовець Денис ОлеговичСемчук Олег Сергійович
ПМ-21-01 Іванов Олександр Олександрович Барна Ростислав Ігорович
ПМ-20-01 Іванов Олександр ОлександровичТимків Іван Ярославович
123 «Комп’ютерна інженерія»
ГрупаКерівник академічної групиСтароста групи
КІ-23-01Василів Микола МиколайовичЛаврук Галина Михайлівна
КІ-22-01 Долганова Наталя Михайлівна Кулаженко Анастасія Дмитрівна
КІ-21-01 Грицюк Лілія ВасилівнаСапіжак Антоніна Михайлівна
КІ-20-01Білан Ольга ЯрославівнаІванюк Юрій Орестович
©Всі права захищено 2023
Solved with 💜 by mir4ri